چمدان

مگر چمدانت چقدر بود
که تمام زندگیم را 
با خود بردی؟
nilufar ۵ ۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان